Letní tipy na bezva knížky

Od historických detektivek se sestrou Fidelmou se lze jen stěží odtrhnout, proto doporučujeme mít na dosah zásoby jídla a pití

PETER TRAMAYNE: PAVOUČÍ SÍŤ, Případ sestry Fidelmy (19. příběh)
Píše se květen roku 668 a král Colgú vysílá svou sestru Fidelmu, vzdělanou advokátku a znalkyni starého irského práva, vyšetřit brutální vraždu náčelníka klanu ve vzdáleném Araglinu. Ačkoliv po příjezdu na místo činu Fidelma se svým pomocníkem, bratrem Eadulfem, zjišťuje, že případ je už zdánlivě vyřešený, neboť u zavražděného Ebera byl nalezen pachatel i se zbraní v ruce, brzy dochází k závěru, že rozuzlení nebude zdaleka tak prosté. Domnělý vrah je totiž opovrhovaný nalezenec a Fidelma rychle pochopí, že nebohý mladík je jen nastrčeným obětním beránkem místo skutečného pachatele. V následujících dnech dochází v Araglinu ještě k několika vraždám a Fidelma postupně odkrývá další a další motivy a podezřelé a nakonec i strašlivé tajemství rodiny zavražděného náčelníka Ebera. Ačkoliv Fidelmě samé jde nejednou o život, v závěru se jí podaří rozplést pavoučí síť nenávisti, lží a hrabivosti.
Z anglického originálu The Spider’s Web přeložila Alžběta Slavíková Hesounová
Ilustrace na obálce Lee Gibbons
Odpovědná redaktorka Adéla Tošovská
Počet stran 320, cena 298,- Kč
Vydání první
Vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 2016
http://www.ivysehrad.cz/kniha/pavouci-sit/

PETER TREMAYNE (1943), vlastním jménem Peter Berresford Ellis, se narodil 10. března 1943 v anglickém Coventry ve Warwickshire, kde je možné doložit rodinu Ellisových až do roku 1228. Jeho matka pocházela ze staré sussexské rodiny saského původu, kde je možné vystopovat čtrnáct předchozích generací. Není proto divu, že se vzhledem ke svým irským, skotským, velšským
a bretonským předkům zaměřil na studium Keltů a keltské kultury. Tento obor vystudoval, ale rozhodl se pro novinářskou profesi. Své akademické vzdělání využil ve svých populárně vědných pracích, stejně jako v beletrii. Peter Tremayne je pozoruhodný autor už tím, jak zdánlivě protichůdné zájmy se obrážejí v jeho dílech. Jeho práce odborné – příkladně o Keltech v Itálii
a v Řecku, o postavení keltských žen, irské mytologii, keltské mytologii a další – a biografie literátů, kteří jej zaujali, spolu s beletrií v žánru fantasy a historickými romány vypovídají o spisovateli vskutku plodném, o autorovi nevídaného záběru. Dosud vydal 77 knih, 60 povídek a kromě toho publikoval četné přednášky
a uveřejnil nepočítaně novinových článků. Pod pseudonymem Peter Tremayne vydal 37 knih, z nichž právě detektivní příběhy o sestře Fidelmě, v nichž využil svých znalostí staroirského práva, mu vynesly velkou popularitu. Jeho díla vycházejí ve více než dvaceti jazycích a příběhy o nápadité sestře Fidelmě jistě zaujmou i české čtenáře.

Pes, kocour a sirotek - foto

FRANTIŠEK KALENDA: PES, KOCOUR A SIROTEK
Ilustrace RENÁTA FUČÍKOVÁ
Putování podivuhodné trojice skoro až na konec světa
Když k bráně komendy řádu johanitů v Mailbergu u jihomoravské hranice doputuje dvojice podezřelých cizinců, znamená to pro Martina jediné: vzít nohy na ramena. Osiřelý dvanáctiletý čeledín od koní netuší, proč mu ti hrdlořezové usilují o život. Ví pouze tolik, že musí na radu otce Gastona prchat daleko na Východ a v srdci tehdejšího křesťanského světa Konstantinopoli vyhledat strýce, který jediný zbyl z jejich rodu. Strastiplná výprava, na níž se k chlapci a jeho věrnému psovi přidají dcera loupeživého vladyky, její kocour a značně pochybný rytíř Samuel, je jako každý dobový příběh iluminována krvelačnými úklady, černou magií a také humorem odrážejícím skutečnost, že Martin rozumí řeči zvířat. Dobrodružný román mladého autora poutavě ilustruje stanovisko historiků mentalit, že „temný“ středověk nebyl zdaleka černobílý, a zjednal si za tím účelem pozoruhodného vypravěče. Na cestě přes Olomouc, Prešpurk a po řece Dunaji až k tehdejšímu pupku světa u Bosporu čtenáři od 10 let poznají, jak se lidé v polovině dvanáctého století živili či škorpili, z čeho se těšili a jak hřešili, čeho se báli, proč se káli a jaké je ovládaly předsudky.
Ilustrace Renáta Fučíková
K vydání připravil Petr Matoušek
Odpovědný redaktor Filip Outrata
Počet stran 168, cena 368,- Kč
Vydání první
Vydalo nakladatelství Vyšehrad ve spolupráci s nakladatelstvím Meander roku 2016
http://www.ivysehrad.cz/kniha/pes-kocour-sirotek/

 

FRANTIŠEK KALENDA (1990) se věnuje cestování, překládání z angličtiny, francouzštiny a portugalštiny a především psaní: povídek, fejetonů i knih. Povídky píše od dětství, v roce 2011 debutoval historickým románem Despota. V roce 2012 začal s psaním příběhů pro děti na pokračování s názvem Kocour, pes a sirotek.
Bydlí v blízkosti bývalého přemyslovského hradiště v Roztokách u Prahy, o kterých také často píše. Miluje Olomouc, Prahu a všechna města s podobně působivou historickou atmosférou. Během svých cest navštívil drtivou většinu Evropy, Izrael a další státy Blízkého východu.

RENÁTA FUČÍKOVÁ (1964) pracuje v oboru knižní ilustrace od roku 1988. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru ilustrace a užité grafiky. Nějakou dobu se věnovala i komiksu pro děti. V posledním čase si některé knihy píše sama, především knihy o významných historických postavách a událostech. Spolupracuje se zahraničními nakladateli z Německa, Francie, Taiwanu či Koreje.

Polyxena z Lobkovic - foto

MARIE RYANTOVÁ: POLYXENA Z LOBKOVIC
Obdivovaná i nenáviděná první dáma království
Polyxena z Lobkovic (1566  –1642) vystupuje v monografii historičky Marie Ryantové ve své roli představitelky nejvyšší šlechty českých zemí, správkyně svých statků, která uměla v případě potřeba sama úspěšně hospodařit, i ženy aktivně se angažující v soudobém dění. Asi nejvíce se takto zapsala do obecného povědomí tím, že po pražské defenestraci v roce 1618 ukryla ve svém domě svržené královské místodržící Slavatu a Martinice a poté se podílela na nákupech konfiskovaných statků, současně se však neváhala přimlouvat za potrestané osoby. Kniha ukazuje i další z důležitých tváří Polyxeny, její katolickou zbožnost, kterou sdílela se svým druhým manželem a jejíž odvrácenou stranou bylo přísné zasahování proti nekatolíkům na vlastních panstvích. Životopis »obdivované i nenáviděné první dámy království« je zároveň uvedením do světa nejvýznamnějších šlechtických rodů v éře, kdy stavovská monarchie v českých zemích procházela zásadními historickými změnami.
Ilustrace Radek Benda
Fotografie Martin Koula
Odpovědný redaktor Filip Outrata
Počet stran 536 (text 528, bar. příl 8), cena 448,- Kč
Vydání první
Vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 2016
http://www.ivysehrad.cz/kniha/polyxena-z-lobkovic/

Doc. PhDr. MARIE RYANTOVÁ, CSc., působí na Filosofické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích jako docentka a ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických. Zabývá se převážně českými dějinami raného novověku (kulturní, církevní, hospodářské a sociální dějiny, tzv. gender history), pomocnými vědami historickými a pramenovědou, dlouhodobě věnuje pozornost raně novověkým památníkům (Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku, České Budějovice 2007), zabývala se také lobkovickým panstvím Vysoký Chlumec (Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku
18. století. Příspěvek k dějinám českého velkostatku, České Budějovice 2014). Absolvovala řadu badatelských i výukových pobytů v různých zahraničních institucích (SRN, Rakousko, Polsko, Velká Británie, Švédsko, Lotyšsko, Itálie). Je autorkou a spoluautorkou edic pramenů (Berní rula – Kraj Boleslavský, Kladsko, Praha 2001 a 2007), editorkou třetího dílu Pekařovy Knihy o Kosti (Praha 1998), autorkou zhruba 130 odborných studií, vydaných v ČR i zahraničí, a spoluautorkou řady kolektivních děl. V současné době dokončuje mj. knihu o dominikánovi a exulantovi s pestrými osudy Jiřím Holíkovi.

LUCIE MALÁ, DAVID PEŘAN: PRVNÍ POMOC pro všechny situace
Léto je v pohybu a s ním i častá zranění. Vy byste dokázali poskytnout v každé situaci správnou pomoc? Znáte Heimlichův manévr na uvolnění dýchacích cest? Umíte resuscitovat, ošetřit popáleninu, zastavit krvácení? Čeští odborníci sestavili praktickou příručku první pomoci podle nových moderních metod.
Ilustrace Radek Benda
Fotografie Martin Koula
Odpovědná redaktorka Radka Fialová
Počet stran 184, cena 268,- Kč
Vydání první
Vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 2016
http://www.ivysehrad.cz/kn…/prvni-pomoc-pro-vsechny-situace/,

Foto: Nakladatelství Vyšehrad