Komentář firmy Karlovarské minerální vody k pokutě za Lázně Kyselka

Portál TopVIP.cz vám přináší nezkrácenou verzi vyjádření společnosti Karlovarské minerální vody k vydané pokutě za Lázně Kyselka, které v minulosti navštívil i prezident Václav Klaus s chotí. Na dvou snímcích jsou i návrhy projektu společnosti Karlovarské minerální vody na revitalizaci Kyselky.

Stanovisko společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. K rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, ze dne 2. 2. 2012
Společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. (dále jen „KMV“) bylo dne 6.2.2012 doručeno rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, dosud nepravomocné rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta ve výši 1 800 000,- Kč.
KMV s předmětným rozhodnutím rozhořčeny a přirozeně se vůči němu podají odvolání ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, neboť ve správním řízením, jenž mu předcházelo, došlo k zásadním procesním pochybením a rovněž rozhodnutí obsahuje závažné procesní i faktické nedostatky. V případě nutnosti se Karlovarské minerální vody, a.s. budou bránit správní žalobou. Správní řízení bylo od samého počátku vedeno velmi tendenčně se zjevným záměrem bez ohledu na zjištění a důkazy udělit exemplární pokutu. Cílený záměr perzekuovat KMV se potvrdil.
Sankce je dle rozhodnutí ukládána v souvislosti s třemi samostatnými objekty pocházejícími z přelomu 19. a 20. století. Pouhým srovnáním pokuty uložené v souvislosti s „kauzou opravy Karlova mostu“, který je národní kulturní památkou ze 14. století a monumentem, který symbolizuje Českou republiku i v zahraničí, ve výši 950 tis. Kč a pokuty uložené Magistrátem města Karlovy Vary, oddělením památkové péče v téměř dvojnásobné výši v souvislosti s objekty ve stáří do 120 let, lze demonstrovat evidentní nevyváženost přijatého rozhodnutí.


Rozhodnutím je kladeno Karlovarským minerálním vodám, a.s. mimo jiné za vinu, že narušili urbanistickou hodnotu areálu lázní v Kyselce, ačkoli Karlovarské minerální vody, a.s. nikdy nevlastnili objekty bývalých lázní v Kyselce a nemohou nést odpovědnost za změnu krajinotvorné a urbanistické hodnoty v celém komplexu. Každý vlastník památkově chráněných objektů může být činěn odpovědným pouze za jím vlastněné objekty, nikoli za objekty jiných.
Velmi rozporuplně rovněž působí odůvodnění výše uložené sankce, která je vysvětlena tím, že se jedná o akciovou společnost působící na celém území České republiky i v zahraničí a má rozsáhlý nemovitý majetek, včetně ochranné známky bývalé továrny Heinricha Mattoniho. Není srozumitelné, co má tímto správní orgán na mysli a jak ochranné známky souvisí s památkově chráněnými objekty. Zde se správní orgán pouští do oblasti, které mu zjevně nepřísluší, jíž evidentně ani nerozumí. Nicméně odůvodnění pokuty tvrzením o značném majetku a rozsáhlé ekonomické činnosti firmy považují Karlovarské minerální vody, a.s. za nepřijatelné a diskriminační. Takové zdůvodnění patří do hospodských diskusí, nikoli do správního rozhodnutí.
I další odůvodnění výše pokuty uvádějící, že uložená sankce je směrována nejen ke konkrétnímu případu a konkrétnímu vlastníku, ale i „k dalším vlastníkům kulturních památek, zejména vůči vlastníku bývalého areálu lázní“, je zcela neakceptovatelné, neboť dle postoje správního orgánu se Karlovarské minerální vody, a.s. mají stát exemplárním případem „drakonického“ postihu. Trestání pro výstrahu však český právní řád neumožňuje.
Správní orgán se v rámci řízení dopustil i řady dalších pochybení, které ztěžovaly legální možnosti obrany KMV. Zcela například chybí záznam o impulsu k zahájení správního řízení. Správní orgán za tento impuls trvale označuje výstup ze své běžné kontrolní činnosti, nicméně záznam o realizaci této kontrolní činnosti a jejím výsledku v podkladech rozhodnutí absentuje. To správní orgán sám v odůvodnění rozhodnutí přiznává.


Stejně tak argumentace veřejným míněním, která se v odůvodnění rozhodnutí objevuje jako opora úvah správního orgánu, který se v tomto případě pouze domnívá, že ví, co si veřejné mínění myslí, je ve správních rozhodnutích značně neobvyklá. Rozhodování na základě „společenské objednávky“ nelze považovat za demokratické, ale spíše inkviziční.
Karlovarské minerální vody, a.s. zastávající stanovisko, že správní orgán při rozhodnutí o uložení sankce při horní hranici přípustné výše pokuty, která činí 2 mil. Kč, neměl na mysli donucovací, ani výchovný smysl sankce. Donucovací proto, že již téměř tři měsíce má tentýž správní orgán k dispozici žádost účastníka řízení o vydání závazného stanoviska k záměru obnovy týkající se objektů, jimiž se rozhodnutí o pokutě zabývá, tudíž není třeba účastníka řízení k ničemu donucovat. K záměru obnovy se ovšem dosud nevyjádřil. Výchovný proto, že není třeba účastníka řízení k ničemu nutit, neboť sám aktivně předkládá návrhy správnímu orgánu. Správní orgán ovšem evidentně preferuje sankční trestání před pozitivním postupem ve věci samé.
Karlovarské minerální vody, a.s. mají za to, že s ohledem na nedostatky, jimiž rozhodnutí a jemu předcházející správní řízení trpí a s ohledem na nepřiměřenost a určitou teatrálnost uložené sankce bylo motivací předmětného rozhodnutí pouze vytvoření dalšího důvodu a prostoru pro medializaci problematiky historických objektů v Kyselce, bez ambice jakkoli přispět ke konstruktivnímu řešení.
Přes tento zbytečný atak KMV potvrzují, že i nadále budou pokračovat v práci na řešení památkově chráněných objektů v Kyselce a dále pracovat na započatém projektu, který již představili. KMV rovněž potvrzují, že jsou i nadále připraveny nabídnout v rámci smysluplného řešení v Kyselce významné ekonomické zdroje.

Alessandro Pasquale
generální ředitel
Karlovarské minerální vody, a.s.

Foto: Karlovarské minerální vody