Národní knihovna získala certifikát UNESCO

V Zrcadlové kapli Klementina proběhlo slavnostní vyhlášení cen Knihovna roku 2011. Součástí programu bylo i předání osvědčení o zápisu pražské kolekce 526 univerzitních tezí Národní knihovny do registru UNESCO Paměť světa. Certifikát předal Radek Zdráhal, náměstek ministra kultury, do rukou Tomáše Böhma, generálního ředitele NK ČR, a Miroslavy Hejnové, ředitelky úseku Historických a hudebních fondů NK ČR.


Výše zmíněných 526 grafických listů univerzitních tezí, pocházejících z let 1637-1754, patří mezi nejcennější sbírkové celky spravované Oddělením rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Tato ojedinělá sbírka představuje nejen nejucelenější a nejpočetnější soubor grafických tezí v Česku, ale je zcela výjimečná i v celoevropském měřítku.

Co je univerzitní teze
Univerzitními grafickými tezemi nazýváme rozměrné grafické jednolisty, tištěné zpravidla na papíru nebo v ojedinělých případech na hedvábí, které sloužily k oznámení a zviditelnění veřejné univerzitní disputace, většinou konané na závěr bakalářských či magisterských studií. Teze byly vyvěšovány na veřejných místech a zasílány jako pozvánka významným osobnostem, během disputace sloužily jako program a po ní jako upomínka a předmět sběratelského zájmu.
Univerzitní teze ve své rozvinuté, umělecky ztvárněné formě, byly používány na katolických vysokých školách zhruba od konce 16. století, ovšem za své masové rozšíření a pevné zakotvení vděčí listy tezí jezuitům, kteří jednak stáli u zrodu vícera vysokých učení, jednak se v tehdejší katolické části Evropy postupně zmocňovali všech významných univerzit, včetně pražské.
V Čechách se teze rozšířily od 40. let 17. století a zanikat začaly od 70. let 18. století, přičemž časová korespondence se zrušením jezuitského řádu není náhodná. Definitivní tečku jejich kdysi tak slavné historie učinil císař Josef II. roku 1780 zákazem veškerých akademických slavností.

Knihovna roku 2011
Dnes 4. října 2011 byla udělena cena Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2011.
Knihovnou roku 2011 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice vedená paní Olgou Hájkovou. Veselická knihovna působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi, z nichž tři mají vlastní knihovnu. V místní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Přestože je knihovna vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejích aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak malých obcích. Knihovna je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny. Dokonale se zde naplňují estetické požadavky, účelnost pro knihovnické služby a přívětivost ke čtenářům všech věkových kategorií. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i jednotlivými občany; je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.
Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získala dále Místní knihovna v Miletíně z Královéhradeckého kraje a Obecní knihovna Jaroměřice z Pardubického kraje.
Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Moravská zemská knihovna v Brně za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Regionální knihovna Karviná za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny.
„Městskou knihovnou roku 2011“ se stala Městská knihovna Louny. Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska a.s.

Ceny přidělené roku 2011
Kategorie základní knihovna
Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom
Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice
Kraj: Jihomoravský
Knihovnice: Olga Hájková
Veselická knihovna působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi, z nichž tři mají vlastní knihovnu. V místní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Přestože je knihovna vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejích aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak malých obcích. Knihovna je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny. Výsledkem je moderní, vkusný a velmi atraktivní prostor, který může být vzorem i pro mnohem větší obce. Dokonale se zde naplňují estetické požadavky, účelnost pro knihovnické služby a přívětivost ke čtenářům všech věkových kategorií. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i jednotlivými občany; je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Uživatelé zde mají k dispozici pěkný aktuální fond, počítače s přístupem k internetu, kvalitní i absenční služby i mimořádný relaxační prostor, což bohatě využívají. Je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.

Statistické ukazatele za rok 2010
počet obyvatel: 272 knihovní fond: 1945 svazků
výpůjčky: 1770 svazků čtenáři: 55 návštěvníci: 727

Zvláštní ocenění a diplom získaly
Místní knihovna v Miletíně
Kraj: Královéhradecký
Knihovnice: Alena Erbanová
Velmi pěkná, prostorná a moderně vybavená knihovna s bezbariérovým přístupem, kvalitním aktuálním fondem a velmi dobrým technologickým vybavením je umístěná v centru obce v rekonstruovaném domě určeném kulturnímu a komunitnímu životu obyvatel. Knihovna má nadstandardní počet čtenářů, výpůjček i návštěvníků. Vzniklo při ní mateřské centrum, rozvíjí se bohatá kulturní, vzdělávací a komunitní činnost pro všechny věkové skupiny obyvatel. Mimořádná je spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími subjekty v obci; velmi dobrá je spolupráce s vedením obce, které knihovnu maximálně podporuje. Knihovna je přirozeným a mimořádně kultivovaným centrem obce.

Statistické ukazatele za rok 2010
počet obyvatel: 883 knihovní fond: 8000 svazků
výpůjčky: 13000 svazků čtenáři: 170 návštěvníci: 3000

Obecní knihovna Jaroměřice
Kraj: Pardubický
Knihovnice: Helena Vykydalová
Obecní knihovna Jaroměřice je umístěna v rekonstruovaném domě Centra pro život a podnikání. Je účelně a pěkně zařízena. Jako podstatná součást Centra, jehož další prostory rovněž využívá, se rozhodujícím způsobem podílí na kulturním dění v obci bohatou nabídkou přednášek a setkání s důrazem na regionální tematiku, tvůrčích dílen, vzdělávacích pořadů včetně jazykových kurzů, výstav a dalších zájmových aktivit pro všechny obyvatele obce, kteří její nabídky hojně využívají. Výborné jsou rovněž knihovnické služby, zvláště pozitivní je rostoucí počet výpůjček. Knihovna je kulturním, společenským a komunitním srdcem obce.

Statistické ukazatele za rok 2010
počet obyvatel: 1206 knihovní fond: 5582 svazků
výpůjčky: 9426 svazků čtenáři: 238 návštěvníci: 7190

Ceny přidělené roku 2011
Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom
Moravská zemská knihovna v Brně
za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu. Sbírka map (12000 kusů), shromážděná ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem, se řadí mezi několik velkých historických mapových sbírek ve střední Evropě, které se dochovaly v téměř původním stavu až do současnosti. Soubor zahrnuje v souladu s dobovým pojetím atlasu jak grafická vyobrazení měst a krajiny, tak jejich generalizovaná schematická znázornění — mapy. Samostatná webová prezentace sbírky podtrhuje její unikátní kompaktní charakter a odráží strukturu souboru navrženou přímo B. P. Mollem, která by v běžném on-line katalogu knihovny zcela zanikla. Díky digitalizaci celého souboru včetně rukopisných katalogů je umožněno propojení původních Mollových záznamů k mapám s jednotlivými díly.

Zvláštní ocenění a diplom získala
Regionální knihovna Karviná
za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny. Rekonstrukce ústřední budovy Regionální knihovny Karviná byla připravována od roku 2006 za podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V roce 2011 byla ukončena vlastní realizace, při které se stávající objekt knihovny propojil s nevyužívanou budovou základní školy. Ze spolupráce projektantů a knihovníků tak vznikly nové prostory umožňující značně rozšířit nabídku i o netradiční služby: multimediální studovnu, kinosál, literární salon i letní terasu s odpočinkovým prostorem. Regionální knihovna Karviná se stala výrazným komunitním centrem města i jeho blízkého okolí s maximálním dopadem na kvalitu života v regionu a umožňuje svým uživatelům bezbariérový přístup k informacím, vzdělání i aktivnímu odpočinku v nejširším smyslu slova.

Městská knihovna roku 2011
Městskou knihovnou roku 2011 se stala Městská knihovna Louny. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily již podruhé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2011. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 36 městských knihoven. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení proběhlo v šesti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:
Nová Včelnice
Jihočeský kraj
Města do 3000 obyvatel

Městská knihovna ve Velešíně
Jihočeský kraj
Města do 5 000 obyvatel

Městská knihovna Valašské Klobouky
Zlínský kraj
Města do 10 000 obyvatel

Městská knihovna Louny
Ústecký kraj
Města do 20 000 obyvatel

Uherské Hradiště
Zlínský kraj
Města do 40 000 obyvatel

Plzeň
Plzeňský kraj
Města nad 40 000 obyvatel

Tyto knihovny byly navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny – exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Městská knihovna Louny
Městská knihovna Louny se v posledních letech proměnila v multifunkční knihovnické, informační, kulturní a vzdělávací centrum Loun. V roce 2010 se knihovna přestěhovala do centra města do rekonstruovaného objektu bývalé radnice. Rekonstrukce byla podpořena dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Návštěvníci mají k dispozici studovnu, oddělení beletrie, oddělení naučné literatury, hudební oddělení a oddělení pro děti a mládež, studijní místa s připojením na internet a on-line katalogy a pobočku v Domově pro seniory. Knihovna půjčuje českou  i cizojazyčnou literaturu, periodika, CD, DVD, MC a LP. Knihovna má bohatý a aktuální knihovní fond 145 729 knihovních jednotek (z toho 51 546 naučné literatury, 58 128 beletrie, 12 570 CD, 1693 DVD…), dále má 4128 registrovaných uživatelů (z toho 1345 dětí do 15 let). Knihovnu v roce 2010 navštívilo 90 319 návštěvníků. K dispozici je Kongresový sál pro pořádání přednášek, besed, autorských čtení, schůzí nebo porad. Sál slouží i jako počítačová učebna. Knihovna nabízí výstavní prostory pro práce dětí i dospělých. V provozu je ateliér pro pořádání výtvarných dílen, který slouží také jako zkušebna divadelních souborů a spolků. Knihovna spolupracuje se školami, realizuje projekt na vzdělávání seniorů Třetí věk. Při knihovně působí občanské sdružení Lounští Lounským, které podporuje všestranný rozvoj vzdělanosti a kultury v Lounech a na Lounsku. Jeho prioritou je vydavatelská činnost, především vydávání publikací s regionální platností. Působí zde i dobrovolnický Spolek paní, dam a dívek, který se snaží dětem i dospělým přiblížit české tradice – vaření, ruční práce patchworkové dílny, zdobení textilu, výroba šperků, pletení z papíru a další. Návštěvníci mohou navštívit občerstvení Jeroným, které umožňuje příjemné posezení v přízemí, nebo za slunečného počasí venku na dvorku. Provoz kavárny je zajištěn formou chráněné dílny pro zdravotně postižené. Knihovna je přirozeným centrem setkávání pro obyvatele Loun, které pohotově reaguje na potřeby města a jeho obyvatel.

Foto: Národní knihovna ČR