Vidět naši národní řeku geologickýma i vodáckýma očima je nádherné dobrodružství

Vodáci letos slavnostně odemknou Vltavu v sobotu 13. dubna. Takřka současně vychází monografie Skály a vody Vltavy, jíž proslulý český geolog, spisovatel a vodák Ferry Fediuk vzdává hold naší nejdelší řece. „Knížku o Vltavě jsem psal s úctou, obdivem, pokorou a s láskou k této nádherné řece. Jinak jsem ani nemohl. Neberte ji jako návod ke geologickému průzkumu říčního břehu. Jste přece na řece především kvůli vodě, peřejím, propustím i tišinám. A kvůli příbřežní krajině ve všech jejích podobách. Ale o kámen se zajímejte nejen v těch případech, kdy na něj dno vaší lodi narazí na mělčině. Stojí o vaši pozornost i jako podstatný krajinotvorný prvek,“ prohlašuje autor. S doslovem geologa Václava Cílka, někdejšího autorova studenta, vydává Dokořán.

Skály a vody Vltavy - obálka

Vltava je nejenom kulturní fenomén, ale také pozoruhodný kus živé i neživé přírody. „Ukažte mi druhou řeku, jejíž tok se prokousává tak pestrým geologickým podkladem, žulami, krystalickými břidlicemi, prastarými vulkanity, a sedimentárními formacemi několika stáří a různorodé horninové povahy,“ píše Fediuk a pokračuje: „Ukažte mi druhou řeku, která by byla opředena tolika pověstmi a která by byla oslavována tolika písněmi, či dokonce symfonickou básní.“

Společně s autorem sledujeme potůček od úbočí šumavské Černé hory, razící si cestu ve směru ke Kvildě, kde se stává horskou říčkou. Kromě geologické stránky nás Fediuk seznamuje s historickými zajímavostmi, např. že blízko začátku Vltavy za války zřídili Němci pracovní dřevařský zajatecký tábor, v němž připravovali o život zejména sovětské důstojníky. Po válce se toto území stalo na čtyřicet let obyvatelstvu nepřístupnou pohraniční zónou.

Autor představuje místní slavné osobnosti, pomníky či technická díla, dále po proudu také přehrady, zříceniny, hrady, zámky, kláštery. Jako bonus přidává čtyři povídky s vazbami na horní a střední tok Vltavy a její ústí do Labe. Knihu doplňují nejen fotografie a ilustrace, ale také technické náčrty vybraných geologických profilů.

Anotace:

Vltava protéká většinou svého toku velmi starými horninami a při své cestě na sever postupně protíná prvohorní vápence pražské pánve, druhohorní sedimenty české křídové pánve, třetihorní údolí, čtvrtohorní říční terasy i holocenní pěnovce. I z hlediska lidské historie se dotkne víc než čtvrt milionu let starých paleolitických nástrojů v Sedlci, či pozdně paleolitických a mezolitických tábořišť ve vltavické brázdě i jinde. Prochází pak mnoha archeologickými kulturami – v jižních Čechách zejména památkami ze starší doby bronzové, na středním toku si zahraje s Kelty a na dolním toku se Slovany. Kniha není jen návod ke geologickému či archeologickému průzkumu říčního břehu. Je psána
s úctou, obdivem, pokorou a s láskou k Vltavě, která je víc než řekou – je tisíciletou obchodní trasou, knihou příběhů i branou času.

Doslov Václav Cílek

Fotografie Ferry Fediuk, Václav Cílek, archiv Zbyňka Mejty

Ilustrace Dominika Lizoňová

224 stran, 12 stran barevné přílohy, 50 fotografií

Cena: 298,- Kč

O autorovi:

Geolog a spisovatel prof. RNDr. Ferry Fediuk, CSc., se narodil 3. února 1929. Geologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě UK, kde posléze desítky let učil na katedře petrologie. Byl hostujícím profesorem v Paříži, terénním geologem v Norsku, Vietnamu, na Sahaře, Tichomoří a Polárním Uralu. Kratší dobu působil jako geolog v průzkumné organizaci Geoindustria, v podniku Stavební konstrukce a jako profesor Pražského technologického institutu. V posledních letech se věnuje konzultační, recenzní, odborné publikační i literární činnosti. Je autorem či spoluautorem knih Hovory s kamením (Mladá Fronta 2007), Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách (Academia 2012) a Žulové krajiny středních Čech (Dokořán 2018).

Foto: www.dokoran.cz